Oueromsendbrief 01 van 2019

Geagte Ouers

WELKOM
Baie welkom terug na ‘n heerlike vakansie. Ons hoop en vertrou almal is uitgerus en sien uit na ‘n opwindende en besige jaar. ‘n Besonderse woord van welkom aan ons graad R- en graad 1-leerders, asook ander nuwe leerders en hul ouers. Ons vertrou dat u en u kinders baie gelukkig by Laerskool DF Malherbe gaan wees.

Terselfdertyd wil ons dankie sê vir die mooi boodskappe wat ons gedurende die feestyd van ouers en leerders ontvang het. Dit beteken voorwaar vir ons baie en maak ook ons hande sterk. Ons weet dat dit ‘n aanduiding is dat ons op u kan staatmaak vir die jaar wat voorlê.

NUWE PERSONEEL
Ons verwelkom graag die volgende personeel by ons skool:
Mej. I. Oosthuysen, graad 5-onderwyseres. Mej. J. Geldenhuys, assistent by die senior fase. Mej. A. Botha, assistent by die grondslagfase en Mej. B. Gerber en Mev. S. Coetzee assistente by die graad R-klasse. Mev. Kruger neem waar in Mev. Schoeman se pos.
Mag julle onderwysloopbaan by Laerskool DF Malherbe talle hoogtepunte oplewer.

OUER-INLIGTINGSVERGADERING

Graad 7 : 14 Januarie 2019 om 18:00 in die saal.
Graad 4-6 : 15 Januarie 2019 om 18:00.
Graad 6: Saal, dan na onderskeie klasse toe.
Graad 5: Media, dan na onderskeie klasse toe.
Graad 4: Mev. De Kock se klas, (Kamer 41) dan na onderskeie klasse toe.
Graad 2-3 : 16 Januarie 2019 om 18:00 in die onderskeie klasse.
Graad R : 16 Januarie 2019 om 18:00 in die onderskeie klasse.

LOCKERS
Die bedrag per jaar is R300. Eerste paaiement van R150 is nou betaalbaar met ontvangs van locker. As u ‘n internetoorbetaling doen, dui asseblief u verwysingsnommer-locker (nommer van locker) aan. (Bv 3HATT01–locker 18).

SUBSIDIES
Aansoeke vir subsidievorms, kan by Mev. Magriet Labuschagne in die kantoor afgehaal word.
Aansoeke sluit op Donderdag, 28 Februarie 2019. Vorms moet asseblief volledig voltooi wees.

ATLETIEK
Die atlete wat ingekom het in die verskillende items, moet vanaf Maandag, 14 Januarie 2019, in die middae ná skool kom vir afrigting soos dit op die oefenprogram aangedui word.

Die DF-atletiekspan sal ná die Huissport van Vrydag, 11 Januarie 2019, aangekondig word en atlete sal briefies ontvang as hulle moet deelneem.

Atletiekoefening sal soos volg wees:

Tyd Maandag Dinsdag Donderdag
14:00 – 15:00 Hoogspring
Gewigstoot
Verspring
Hekkies
Hoogspring
Gewigstoot
15:00 – 16:00 Verspring
Hekkies
Hoogspring
Gewigstoot
Verspring
Hekkies
16:00 – 17:00 Langafstande Langafstande Langafstande

13:20 – 14:10 0/6 – 0/9 Naellope Maandae, Dinsdae en Donderdae
17:00 – 18:00 0/10 – 0/13 Naellope Maandae, Dinsdae en Donderdae

Atletiekdatums
11 Januarie Huissport
18 Januarie Fonteine
25 Januarie Eligwa
1 Februarie Driehoek
8 Februarie Tuis
15 Februarie Interlaer

Verdere inligting sal volg soos die byeenkomste plaasvind.

ATLETIEK: HUISSPORT 11 JANUARIE 2019

Die huissport vind op Vrydag, 11 Januarie 2019, by die skool plaas. Die dag is ‘n normale skooldag ten opsigte van tye. Die skool begin normale tyd en leerders mag eers huis toe gaan wanneer die atletiek verby is. Die atletiekbyeenkoms begin reeds agtuur (08:00). Al die leerders moet hulle skooltasse saam bring skool toe. Indien dit reën, is dit ‘n gewone skooldag. Indien dit altletiekbyeenkoms gedurende die verloop van die byeenkoms gestop word a.g.v. die reën, sal ons die gedeelte wat nog moet plaasvind Maandag, 14 Januarie 2019, na skool om 14:00 afhandel. As ons glad nie môre a.g.v. die reën kan begin nie, sal die byeenkoms Maandag in skooltyd plaasvind.

Die Gr.R- en Gr.1-leerders wat nie die dag deelneem nie, bly by die huis – vriendelike versoek. Die GR.R- en Gr.1-leerders se huissport vind 15 Januarue 2019 plaas.

Die Gr 2- tot Gr 7-leerders is vooraf in hulle verskillende spanne uitgedun. Net die leerders wat toe ingekom het vir hulle spanne, neem teen mekaar deel tydens die huissport om dan die finale 4 atlete per item te kry. Die leerders wat nie aan atletiek deelneem of span gekry het nie, moet skool toe kom en op die pawiljoen sit en hulle verskillende spanne ondersteun deur saam te sing. Verdere reëlings ten opsigte van drag vir die dag, sal deur die spanbestuurders aan die leerlinge deurgegee word.

Verversings sal by die Rooi Kombuis te koop aangebied word.

KLEREBANK
Die klerebank sal op ‘n Dinsdag en Donderdag, vanaf 13:00 tot 14:00 oop wees. Indien daar ‘n krisis is, skakel Annetjie by 082 560 9456.

SKAAK
Gedurende die afgelope Desembervakansie het van ons skaakleerders aan die SAJCC deelgeneem. Dit het baie goed met hulle gegaan. Dankie dat julle DF se naam en beeld so mooi uitdra.
Ons begin eerdaags oefen vir die nuwe seisoen.

VAKSAKKIES
Daar is verskillende kleure vaksakkies wat bestel kan word in die kantoor @ R40.

SKOOLGELDE
ONS WIL U DAARAAN HERINNER DAT SKOOLGELDE VOORTAAN MAANDELIKS VOORUIT BETAALBAAR IS INDIEN U NIE VAN DIE AFSLAG-OPSIE GEBRUIK MAAK NIE

Skoolgelde 2019
Skoolgelde beloop R8800 per kind per jaar vir graad 1-7 leerlinge en R11000 per kind per jaar vir graad R leerlinge.

Indien u voor 28 Februarie 2019 die volle bedrag wil vereffen sal dit R8140 per kind per jaar vir graad 1-7 leerlinge wees en R10175 per kind per jaar vir graad R-leerlinge.

Vir graad 1-7 leerders is dit dus R800 per maand en R1000 vir graad R-leerders per maand. Betaalbaar oor 11 maande.

Verskillende opsies van betaling is beskikbaar: Kontant, Internet, Debietorderstelsel, Kaartfasiliteite.
Ouers ontvang maandeliks ‘n rekening. Kwitansies word op dieselfde dag wat skoolgelde inbetaal word, uitgereik. Indien u nie die kwitansie vir gelde inbetaal, die volgende dag ontvang nie, skakel asseblief die kantoor. Ouers moet asseblief seker maak dat hulle dit ontvang.
Ter wille van effektiewe funksionering van die skool, doen ons ‘n beroep op ouers om asseblief skoolgelde gereeld te betaal.

SKOOLURE
Skoolure vir Graad R en Graad 1 2019, kom om 12:00 uit tot en met 25 Januarie 2019.

Skoolure vir Graad R en Graad 1 vanaf 28 Januarie 2019:
Graad R; 07:30 – 13:00
Graad 1; 07:30 – 13:00

Skoolure vanaf 9 Januarie 2019:
Graad 2; 07:30 – 13:00
Graad 3; 07:30 – 13:00
Graad 4-7; 07:30 – 13:45

Leerders moet asseblief nie later as 07:25 afgelaai word nie. Let wel: Die klok lui reeds om 07:27 dan moet u kind reeds op die skoolterrein wees! Na 07:30 sluit die toegangshekke en moet leerders dus by die hoofingang inkom. (As leerders dus hier inkom, is hulle laat en word dit aangeteken).

2019 SKOOLKWARTALE
Kwartaal 1: 9 Januarie 2019 – 15 Maart 2019
Kwartaal 2: 2 April 2019 – 14 Junie 2019
Kwartaal 3: 9 Julie 2019 – 20 September 2019
Kwartaal 4: 1 Oktober 2019 – 4 Desember 2019

BESOEKE VAN OUERS AAN SKOOL
Hier vra ons asseblief ouers se samewerking. Indien ‘n ouer ‘n personeellid wil spreek, moet dit deur die kantoor geskied. Ouers mag nie op eie stoom na die klasse gaan en personeel se klastyd in beslag neem nie. Afsprake kan by die kantoor gemaak word. Personeel is elke dag vanaf 13:45 tot 14:15 vir afsprake beskikbaar. Indien u slegs ‘n pakkie vir u kind wil afgee, moet dit deur die kantoor gedoen word. Ouers sal by klasse weggewys word indien u nie ‘n besoekerskaart, wat u by die kantoor gekry het, kan toon nie.

OP- EN AFLAAI VAN LEERDERS
Ten einde verkeersvloei glad te laat verloop, doen ons ‘n beroep op ouers om leerders in Sullivanstraat op en af te laai. Ons vra ook dat ouers nie in die ingange van die skool sal stilhou nie, maar verby beweeg na die rugbyveld se kant. Die hekkie in Rameaustraat kan ook gebruik word vir op- en aflaai van leerders. Ouers en leerders moet van die padpatrollie gebruik maak.

Hou te alle tye by die padreëls en wees veral versigtig by die ingang van die tennisbane. Ons kinders is vir ons belangrik.

DF-groete

“Leef om vreugde in ander se lewe te bring. So sal jy jou eie geluk verseker” -Henry Ward Beecher
10 Januarie 2019