Inligtingstuk

AMPTELIKE INLIGTING

i. Amptelike adres:

Die Hoof Laerskool D F Malherbe Posbus 12035 (h/v Sullivan en Dvorakstrate) Lumier 1905

Telefoon:
(016) 932-2182
(016) 932-2146

Faks: (016) 932-4777
E-pos: kantoor@ldfm.co.za
Web adres: www.ldfm.co.za

ii. Kantoorure:

Weeksdae 07:45- 14:30 (Die kantoor is op Saterdae, Sondae, openbare vakansiedae en skool vakansiedae gesluit.)

iii. Spreekure:

(a) Die hoof op weeksdae verkieslik met ‘n afspraak: 07:45 – 14:30.

(b) Die Departementshoofde op weeksdae, indien ‘n afspraak gemaak word gedurende periodes wat vir onderhoude gereserveer is: 07:45 – 13:30.

(c) Fasiliteerders mag nie in klastyd gespreek word nie. (‘n onbeplande onderbreking is slegs tot nadeel van die opvoedkundige proses).

(d) Fasiliteerders in die grondslagfase (graad een tot drie) is daagliks vanaf 12:45 beskikbaar vir onderhoude.

LAERSKOOL DF MALHERBE

INLIGTINGSTUK

INHOUDSOPGAWE

Bladsy

AMPTELIKE INLIGTING

i. Amptelike adres 1

ii. Kantoorure 1

iii. Spreekure 1 iv. Ampsdraers

i. Onderwyspersoneel 4

ii. Leerareahoofde 4

1. ALGEMEEN

1.1 Welkomswoord 3

1.2 Doelwitte 3

 

2. SKOOLLIED 3

 

3. SKOOLDRAG EN ALGEMENE NETHEID 4

3.1 Somersdrag 3.2 Wintersdrag 3.3 Sportdrag 3.4 Verskaffers en Skooldrag 3.5 Kultuur 3.6 Godsdiens 3.7 Algemene Netheid

 

4. ALGEMENE SKOOLREëLS 7

3
4.1 Dissipline 4.2 Reëls in die skool 4.3 Skooltasse 4.4 Fietse 4.5 Tennisbane 4.6 Skoolbesoek (afwesighede) 4.7 Mediasentrum ure

5. SKOOLTYE 8 6. HUISWERK 9

7.1 Grondslagfase 7.2 Tuiswerkmoontlikhede 7.3 Tuiswerkmoontlikhede vir Gr 3 7.4 Tuiswerkmoontlikhede 7.5 Grondslagfase 7.6 Senior Primêre Fase

7. TOETSE, EKSAMEN EN RAPPORTE 13

 

8. VERSORGING VAN HANDBOEKE EN SKRIFTE 13

 

9. SPORT- EN BUITEMUURSE AKTIWITEITE 14

9.1 Program 9.2 Ouerbetrokkenheid 9.3 Sporte buite skoolverband

10. OUERAANDE EN FUNKSIES

 

11. LEERDERLEIERS 11.1 Leiers (Leerderraad) 25 11.2 Medialeiers 25 11.3 Klasleiers 26 11.4 Klasindeling 26

 

13. SKOOLGELDE 26

 

14. KOMMUNIKASIE TUSSEN SKOOL EN OUERHUIS 27

4
1. ALGEMEEN

1.1 Verwelkoming

Die hoof, personeel en beheerliggaam van DF Malherbe heet u as gesin hartlik welkom by ons skool. Ons vertrou dat u kind gou tuis sal voel en baie gelukkig sal wees. Laerskool DF Malherbe maak staat op u lojale ondersteuning ter bevordering van ‘n gelukkige en verantwoordelike skoolgemeenskap. Sonder u positiewe en opbouende insette en persoonlike betrokkenheid by al die skool se aktiwiteite, slaag die skool slegs gedeeltelik in sy doelwitte.

 

1.2 Doelwitte

* Die persoonlike gesindheid en netheid van elke DF-leerder, die netheid van ons geboue en ons terrein, moet vir elkeen ‘n persoonlike doelwit wees. Hier leer ons kinders om te wil presteer.

* Elkeen moet elke dag saamwerk om ‘n akademiese werksatmosfeer gedurende skooltyd te beleef.

* Ons rond onsself af met sport- en kultuuraktiwiteite.

* Ons streef na ‘n positiewe gees en gesindheid.

* Ons voed ons leerders op om die wêreld daar buite in die oë te kan kyk!

 

2. SKOOLLIED

Ons is die skool in die stad van staal Hier by die Vaalrivier

Ons werk en ons streef vir ‘n groot ideaal Skoon soos die môre lumier

Ons werk vir ons skool En ons bly steeds getrou Om te hou wat ons het En om verder te bou

Aan DF Malherbe bly ons getrou Aan DF Malherbe getrou

WAPEN

LEUSE

Ons skool se leuse is “Kennis is Krag”

 

3. SKOOLDRAG EN ALGEMENE NETHEID

Eenvormigheid ten opsigte van skooldrag bly altyd ‘n belangrike vereiste vir enige skool en sy dissipline. ‘n Leerder ontwikkel ‘n trots vir sy/haar skool en ‘n positiewe beeld van die skool word sodoende uitgedra.

3.1 Somersdrag

Dogters

1. Rooi skoolrok met bypassende gordel en ‘n wit kortmou hemp 2. Swart skoolskoene 3. Swart kort kouse (sokkies)

Seuns

1. Grys kortbroek 2. Grys kortmou hemp 3. Kaalvoet of swart skoolskoene en swart kouse met skoolkleure in

 

3.2 Wintersdrag Dogters

1. Rooi skoolrok met ‘n wit hemp / skoolsweetpak 2. Swart skooltrui
6
3. Swart kouse

 

Seuns

1. Grys langbroek 2. Grys hemp 3. Swart skoolkouse en swart skoolskoene 4. Swart skooltrui en of 1. Skoolsweetpak 2. Swart skoolkouse 3. Swart skoolskoene (kaalvoet-loop word in die somer aangemoedig) Graad een leerders Somer: Vrydagdrag met of sonder skoolskoene Winter: Skoolsweetpak met swart skoolskoene.

Vrydag. Leerders mag hulle Vrydagdrag met sporttekkies aantrek.

3.3 Sport Vrydag : Tydens saalopening vir skool mag verwerfde nasionale-, provinsiale- en streekklere en-kleure gedra word. 3.4 Verskaffers van skooldrag:

White Cross – Beaconsfieldlaan Vereeniging Telefoonnommer 016 4212735 Ekspaar – Shakespearestraat Telefoonnommer 31-2867 DF-klerebank – Skool Donderdae 11:00 – 13:00

3.5 Kultuur

Woensdae is kultuurdae Voortrekkers Skaak Koor senior en junior Redenaars- en debatsvereniging Kunswedstryd (voordrag, vokaal, instrumentaal) elke alternatiewe jaar

7
3.6 Godsdiens

ACSV Ouergebedsgroep

3.7 Algemene netheid

Seuns Die seuns se hare moet netjies gesny wees en nie oor ore of kraag hang nie. Gekleurde hare, “gel” of haarsproei is nie toelaatbaar nie. Dogters

Lang hare, of hare wat oor die kraag hang, moet gevleg of vasgebind wees Die kuif mag nie in die oë hang nie. Linte, haarbolletjies, kopbande of knippe moet rooi, wit of swart wees Gekleurde hare, “gel” of haarsproei is nie toelaatbaar nie. Geen gekleurde hare of ligter strepies in hare nie. Kleur van wenkbroue en wimpers word nie toegelaat nie. Juweliersware – Dogters

Polshorlosies en seëlringe toelaatbaar Oorkrabbetjies: kleinste goue- of silwerkleurige ringetjies sonder iets wat daaraan hang. Knoppies slegs silwer-/goudkleurige klein knoppies word toegelaat (“studs”) Oorkrabbetjies moet ‘n paar vorm en slegs een per oor word toegelaat Geen sierringe, kettings, armbande, halssnoere of ander behangsels nie Naellak en lang naels is nie toelaatbaar nie

4. ALGEMENE SKOOLREëLS

4.1 Dissipline

Geen skool kan reg laat geskied aan die doelstellings van die onderwys indien dit aan ordelike riglyne by die skool ontbreek.

Die skool is geensins ‘n voorstander van ‘n gemilitariseerde of ystere dissipline wat op kinders afgedwing word sonder dat hulle die sin en betekenis daarvan verstaan nie. Dissipline moet met wedersydse liefde, eerbied en respek aangewend word om van hom/haar ‘n beter mens te maak, wat hulself kan dissiplineer. Dissipline begin tuis en word voortgesit by die skool.
8

4.2 Reëls binne die skool

a. Niemand word voor skool of gedurende pouses in die klaskamers of op die trappe toegelaat nie.

b. Klaswisseling moet so flink en ordelik moontlik geskied.

c. Leerders mag nie tydens skoolure die terrein sonder toestemming van die hoof verlaat nie. Leerders wat verlof het om die terrein te verlaat moet deur hulle ouers persoonlik afgehaal en afgeteken word. Andersins moet reëlings skriftelik met die hoof getref word.

LET WEL: Versoeke om tydens skoolure die terrein te verlaat moet tot die minimum beperk word.

d. Leerders kan slegs by hoë uitsondering gedurende periodes die klaslokale verlaat.

4.3 Skooltasse

Stewige boeksakke/tasse van leer of kunsleer word aanbeveel. Die sogenaamde seiltasse moet voorsien wees van ‘n stewige raamwerk. (Sakke is die grootste euwel om handboeke en skrifte te verniel.)

Ons moedig leerders aan om stewige rugtasse aan te skaf, ook as gevolg van die fisiologiese voordele wat dit vir hulle inhou as groeiende kinders.

Tasse moet voor skool en pouses by die volgende fasiliteerder op die rooster, se klas geplaas word. Tasse mag nie op die stoepe, op of onder die trappe rondlê nie.

4.4 Fietse

Fietse moet by die skool gesluit word. Die skool kan nie verantwoordelikheid aanvaar vir verlies van fietse nie, alhoewel veiligheidsmaatreëls en toesig deur die skool tydens skoolure toegepas word.

4.5 Tennisbane Leerders word slegs met tekkies op die baan toegelaat.

Geen buitestaanders word op die tennisbane toegelaat nie.

4.6 Skoolbesoek (afwesighede)

Alle gevalle van ongereelde skoolbesoek word deur die skool opgevolg.
9

LET WEL: In gevalle van afwesigheid van langer as drie skooldae, word verwag dat die leerder ‘n mediesesertifikaat sal lewer op die eerste dag van sy/haar terugkeer na die skool.

 

4.7 Mediasentrumure:

Let Wel: Die mediasentrum is ook tot die beskikking van elke skoolouer.

a. Elke eerste pouse Maandag tot Donderdag en na skool tot 14:30

Mediasentrum reëls

Leerders word versoek om met skoon hande te werk

‘n Boek mag vir ‘n tydperk van twee weke geleen word

Leerders word versoek om versigtig te werk met die boeke

‘n Liniaal (wat as plekhouer dien) moet saamgebring word om boeke te kan uitneem

 

5. SKOOLTYE

 

Die skool begin op alle dae om 07:45, behalwe indien anders gereël

Eerste pouse : 10:09 tot 10:29 Tweede pouse : 11:55 tot 12:05

Toetsdae is pouses Eerste pouse : 09:51 tot 10:11 Tweede pouse : 12:04 tot 12:14

Graad 1 tot Graad 2 Skool sluit elke dag om 12:45

Graad 3 Skool sluit elke dag om 13:15 Graad 4 – 7 Skool sluit elke dag om 13:30 Die graad R en een klasse kom tot die laaste Vrydag gedurende Januarie om 12:00 uit.

 

10
6 HUISWERK

Algemeen

Ouers word vriendelik gevra om leerders van grade vier – sewe se huiswerkboeke gereeld te kontroleer. Grade een – drie het ook ‘n boekie waarin ‘n ouer en fasiliteerder kan korrespondeer.

Toetsuitslae van grade vier – sewe leerders word huis toe gestuur en moet geteken word, sodat u op hoogte kan bly van u kind se vordering. Al die leerders se toetse word in ‘n toetslêer by die skool gebêre.

Skriftelike werk word gereeld huis toe gestuur, sodat ouers ook insae het in tuiswerk en akademiese vordering. Die grondslagfase sal ten minste een keer per kwartaal die skrifte huis toe stuur.

6.1 Grondslagfase

Die eerste drie jaar op skool staan bekend as die grondslagfase en vorm ‘n eenheid. By alle skole is daar aan die begin van ‘n jaar ‘n tyd van gereedmaking, naamlik die aanvangsonderrigprogram (die eerste kwartaal) wat gevolg word, voordat die kind met formele werk begin. (Res van die jaar) As u kind nie huiswerk kry nie beteken dit nie dat leerders nie werk nie, maar dat daar aanvanklik in die grondslagfase met die grootste omsigtigheid gekyk word na tuiswerk en dat dit tot die minimum beperk word, indien wel. Tuiswerk in die grondslagfase behels: 1. Reeds behandelde werk verder in te oefen 2. Die waarnemingsvermoë van leerders verder te verbreed – dinge buite die skool waar te neem 3. Nuwe kennis met ander te deel 4. Ouers in die leerwêreld en belangstellingsveld van hul kind te laat belangstel 5. By die kind ‘n geleidelike sin van verantwoordelikheid te kweek 6. Selfstandigheid en goeie werkgewoontes te kweek 7. Lees van voorbereide en onvoorbereide leesmateriaal 8. Woordbou

Tuiswerkmoontlikhede vir graad een en graad twee

Leesgeleenthede

* Die klasleesboek * Aanvullende leeswerk * Mediasentrum
11

Waarnemingsgeleenthede (Voorbeelde)

* Gaan kyk na alles wat van hout gemaak is * Watter soort bome groei in jul tuin?

Versameling van items (Voorbeelde)

* Om voorwerpe vir die belangstellingstafel te versamel * Prente van voorwerpe te versamel

Bewegingspele

* Veilig en vry te speel en te beweeg * Inskakeling by sportprogramme * Met ‘n verskeidenheid apparaat tuis te speel

LET WEL: Konsentrasie is belangrik

 

6.3 Tuiswerkmoontlikhede vir graad drie

Dieselfde as vir graad een en twee saam met die volgende:

* Eenvoudige skriftelike oefeninge bv. die oorskryf van ‘n Bybelverhaal in eie woorde

* Skryf en illustreer (teken) van eie stories

* Skryf van eenvoudige informele briewe

* Voltooiing van strokiesverhale of spotprente se byskrifte

* Skriftelike rapportering van weersomstandighede

* Beskrywings van waarnemings

* Skryf van eie sinne * Kort weergawe van nuusgebeure

 

6.4 Tuiswerkmoontlikhede (soos deur die ouers toegepas)

Lees vir u kind stories voor, sodat hy kan leer om te luister en ook sy kennis en woordeskat kan vergroot.

 

12
Sonder tog elke dag ‘n tydjie af om na u kind te luister, sodat hy die geleentheid kry om te praat en sodoende oefening kry om sy gedagtes te formuleer en mondeling oor te dra.

Om handvaardigheid en koördinasie te verbeter, word aanbeveel dat u ‘n inkleurboek vir u kind aankoop. Indien u nie ‘n geskikte inkleurboek raakloop nie, kan u net met die onderwyseres skakel, dan kan sy opvoedkundige inkleurboeke aanbeveel wat geskik is vir graad een en graad twee. Doen gereeld konsentrasie oefeninge met u kind. Daar bestaan talle opvoedkundige speletjies wat u kan gebruik.

In die Grondslagfase word geen formele eksamen afgelê nie. Die kinders “leer” nie vir ‘n eksamen nie, maar evaluering van die kinders se vermoëns en prestasies vind voortdurend plaas.

 

Vanaf graad vier lê daar nog baie jare van huiswerk en toetse voor. Ons gun die kleintjies die geleentheid om gedurende hulle eerste drie skooljare onbesorgd by die huis te speel en nog kind te wees.

6.5 Grondslagfase rapporte

Aan die einde van die eerste kwartaal ontvang ouers die volgende rapporte.

Graad R en een: ‘n Verslag oor die kind se aanpassing in die skool en vordering na die aanvangsonderrig.

Graad twee en drie ‘n Verslag volgens die drie leerareas nl. Geletterdheid, Gesyferdheid en Lewensvaardighede

Tweede en derde kwartaal

Graad R – drie Verslag volgens Departementele Beleid.

Vierde Kwartaal Graad R Rapport met punte. Informele opmerking.

Graad een – drie Rapporte met punte volgens 4-punt skaal en ‘n opmerking of leerder na die volgende graad vorder en of hy/sy die graad moet herhaal.

6.6 Intermediêre- en Senior primêre fase

In dié Fases kry die leerders gewoonlik elke dag tuiswerk

a. Tale – Afrikaans/Engels

13
Lees is van primêre belang. In graad vier tot sewe is hardop lees sowel as begriplees belangrik. Dit is nie noodwendig nodig dat die onderwyser ‘n spesifieke opdrag hoef te gee nie – Leerders moet elke dag lees. Moedig u kind aan om die mediasentrum te gebruik in beide tale.

Defnitiewe opdragte in ander taalaspekte sal duidelik in die leerders se huiswerkboek, deur die leerder self aangeteken word.

b. Wiskunde

Daar word primêr gebruik gemaak van die wiskunde handboek. Die tuiswerk sal elke dag daaruit gegee word. U kind moet dit in sy huiswerkboek aanteken. Help u kind veral met die aanleer van tafels en getalkombinasies deur hoofbewerkings te doen.

c. Ander leerareas

Leerders ontvang ‘n lêer waaruit opdragte gedoen word. Huiswerk opdragte word gereeld gegee en leerders moet dit netjies voltooi soos deur die fasiliteerder vereis.

Afskryf van huiswerk

Vanaf graad vier begin dit die verantwoordelikheid van elke leerder word om tuiswerkopdragte aan te teken in die huiswerkdagboek. Dit vorm deel van leerders se sin vir verantwoordelikheid. Indien ‘n leerder afwesig was en huiswerkopdragte wil bekom moet hy/sy die leerders skakel wie deur die klas fasiliteerder daarvoor aangewys is.

7. TOETSE EN RAPPORTE

Klastoetse en hersieningstoetse word deurlopend afgelê. Formele toetse word Donderdae en indien nodig Dinsdae geskryf. Vir klastoetse sowel as vir die formele toetse ontvang die leerders vroegtydig kennisgewing en afbakening. Die afbakening van werk word deur fasiliteerders in die klas aan leerders gegee

Ouers ontvang die volgende rapporte (graad vier tot sewe):

 

Al vier kwartale : Formele toetspunt + assesseringspunt (Toetse, skriftelike werk, projekte, werkstukke, gesindheid, tuiswerk, ens.)

 

 

14
Die kind moet steeds as waardegestalte gesien word waarvan die totaliteitsbeeld nooit absoluut versyfer kan word nie. Kwantitatiewe assessering kan hoogstens as ‘n hulpmiddel dien by die totale en kwalitatiewe assessering van die kind.

 

8. VERSORGING VAN HANDBOEKE EN SKRIFTE

Dit word van elke leerder verwag dat handboeke, leesboeke en skrifte baie netjies gehou word. Handboeke en skrifte moet netjies met sterk plastiek oorgetrek word. Boeke wat beskadig of verlore raak, moet deur die leerders vervang word. Met nuwe sillabusse waar handboeke nog nie beskikbaar is nie, volg die skoolbestuur ‘n nood-beleid om die leerarea inhoud met afgerolde aantekeninge ens. aan leerders beskikbaar te stel.

Die grondslagfase gebruik ‘n duur leesreeks en boeke moet altyd in ‘n beskermende sakkie wees.

 

9. SPORT- EN BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Omdat ons program baie vol is, word sportaktiwiteite hoofsaaklik direk na skool beoefen. Ons versoek dus vriendelik dat alle aktiwiteite wat nie verband hou met die skool nie, buite hierdie tye gereël word ter wille van leerders wat ‘n aanleg vir ‘n sportsoort het.

Met die aanvang van ‘n sportseisoen (bv. atletiek) sal al die leerders betrokke wees, sodat uitdunne effektief gereël kan word om te verseker dat ons die beste potensiaal betrek by ‘n sportsoort. Alle leerders sal sover moontlik in spanne geakkommodeer word, indien daar genoeg afrigters beskikbaar is en die tyd en fasiliteite dit toelaat. (Massadeelname sal aangemoedig word waar moontlik.) Kulturele aktiwiteite word aangepas by hierdie program.

9.1 PROGRAM Maandag : (Sport en Kultuur) Sport vir leerders wat berokke is (winter en somer) Voortrekkers

 

Dinsdag : Sport vir leerders wat betrokke is (winter en somer)

 

Woensdag : Kultuur vir leerders wat betrokke is. (winter en somer)
15
Donderdag : Sport vir leerders wat betrokke is (winter en somer)

Ligawedstryde vir sportsoorte vind hoofsaaklik op Dinsdae en Donderdae plaas. Rugbyproewe, sommige ligawedstryde, addisionele funksies, ens. kan ongelukkig nie aan ‘n vaste program gekoppel word nie. Ons sal egter na die beste van ons vermoë probeer om by vaste tye te hou. Ouers sal altyd so vroeg as moontlik skriftelik verwittig word van tye en plekke.

U samewerking en ondersteuning sal ook die leerders motiveer om getrou te wees en hulle skool op die hart te dra.

‘n Program oor die bedrywighede van die skool (akademies, kultuur en sport) sal elke kwartaal aan die ouers gestuur word met die oog op die ouers se beplanning en om botsings te voorkom. Datums en tye van wedstryde en byeenkomste sal gegee word, sodra dit van die onderskeie besture van die dorp, streek en land beskikbaar gestel word.

9.2 Ouerbetrokkenheid word aangemoedig om massadeelname te bevorder. Alle afrigters word verbind tot die toepassing en voorskrifte van die skool ten opsigte van spansamestellings en oefeninge.

NB. Gewillige ouers word aangemoedig om hulself beskikbaar te stel met die afrigting van sport en kultuur.

 

9.3 Sportsoorte buite Skoolverband

Word heelhartig deur die skool gesteun, maar op voorwaarde dat dit nie bots met die skool se eerste aanspraak en aktiwiteite nie en dat die skool en afrigters kennis daarvan dra.

Erkenning word verleen aan alle sertifikate, medaljes, ens. wat verwerf word deur ‘n oorhandiging daarvan in die skoolsaal tydens opening op ‘n Maandag. Addisionele erkenning word op die skool se prysuitdelingsfunksie aan sulke prestasies verleen, in ‘n spesiale kategorie.

10. OUERAANDE EN FUNKSIES

Hierdie aande word gereël met die oog op kommunikasie tussen ouers en die skool.

Oueraande vir die grondslagfase (graad een tot graad drie) sal gedurende die eerste drie kwartale plaasvind. Ouers sal per brief in kennis gestel word ten opsigte van die tyd van die oueraand.
16

Oueraande word ook gereël aan die begin van die tweede en derde kwartale vir ouers wat bekommerd is oor hulle kind se vordering. Dit staan egter elke ouer vry om te enige tyd ‘n afspraak met die hoof of fasiliteerders te maak, indien hulle dit nodig ag.

Wanneer die fasiliteerder ‘n leer- of gedragsprobleem by u kind identifiseer sal u as ouer gekontak word.

Verder vra ons ouers se ondersteuning om by die skool in te skakel. Dit is die mees doeltreffende manier om diens te lewer en betrokke te wees by u kind se skool. Dit beteken werklik baie vir die skool, maar die belangrikste – dit beteken meer vir u kind!

Skoolfunksies word tot die minimum beperk in ons gejaagde lewenspatroon. Ons vra dus vriendelik, dat dit wat wel aangebied word, deur u met u teenwoordigheid ondersteun sal word.

11. LEERDERLEIERS

11.1 Leiers (Leerderraad)

Die leiers word gebruik op verskeie terreine en hulle help met die algemene take en orde binne die skool.

11.2 Medialeiers

Die leiers word aan die einde van hul graad ses jaar aangewys. In hul graad sewe jaar verrig hul diens in ons skool se mediasentrum en help die mediafasiliteerder met organisasie. Dit is ook ‘n geïntegreerde gedeelte van leieridentifikasie by DF Malherbe.

11.3 Klasleiers

In elke klas word daar op ruilbasis twee klasleiers verkies, ‘n seun en ‘n dogter. Die klasleiers is verantwoordelik vir algemene dissipline van die klas, veral tydens klaswisseling. Die klasonderwyser sal ook verskillende ander pligte aan ‘n klasleier opdra. Leierskapontwikkeling en evaluering vind ook deurlopend plaas as deel van die leerder se ontwikkeling.

 

11.4 Klasindeling

Klasse word jaarliks op grond van akademiese prestasie ingedeel om die getrouste heterogene indeling moontlik te maak. Geen uitsonderings word andersins gemaak nie behalwe by tweelinge of laat-inskrywings.

 

17
12. SKOOLGELDE

‘n Rekeningstelsel funksioneer tans by ons skool. Dit skep die geleentheid vir ‘n maandelikse betaling van skoolgeld.

U rekening sal aan die einde van elke maand aan die jongste- of enigste kind van die gesin gegee word. Die betaling moet dan so gou moontlik na die voog fasiliteerder gestuur word, waarna u ‘n kwitansie binne 24 uur van ontvangs van die skool kan verwag.

Skoolgeld word vir tien maande van die jaar betaal. Die eerste paaiement is binne sewe dae betaalbaar, vandat die skooljaar ‘n aanvang neem. Indien u die skoolgeld vir die hele jaar vooruit betaal sal u, u rekening eenmalig ontvang.

Skoolgelde word gebruik vir die instandhouding van bestaande geriewe en verdere uitbreiding van opvoedkundige geriewe by die skool.

Handboeke en skrifte is tans by skoolgelde ingereken. Enige probleme rakende betaling moet so vroeg moontlik met die hoof bespreek word. 13. KOMMUNIKASIE TUSSEN SKOOL EN OUERHUIS

Die enigste vorm van kommunikasie tussen die skool en ouerhuis is die algemene omsendbrief. Ervaring toon dat die jongste en/of enigste leerders verbonde aan die skool ‘n meer betroubare boodskapper is. Wat wel in die praktyk gebeur is dat sulke briewe laat of nooit by die ouerhuis uitkom nie. Die skool stuur omsendskrywes op Donderdae aan ouerhuise om ‘n roetine te vestig en kontrole van ontvangs te vergemaklik.

 

Alle ouers en leerders van hierdie skool het ‘n reg om direk met die skool, tot op die hoogste vlak te kommunikeer. Die amptelike en demokraties verkose kanale is soos volg:

1. Die klasfasiliteerder of leerareafasiliteerder

2. Die hoof

3. Die beheerliggaam en – vergaderings

4. Die Gautengse Onderwysdepartement, deur sy area-bestuurder Meer inligting oor ons skool is op die internet beskikbaar by www.laerskool -dfmalherbe.co.za. U kan ook met ons kommunikeer d.m.v. ons e-posadres dfmalherbe@worldonline.co.za of die sms stelsel no. 0842548427.

18
Ander beskikbare fasiliteite

 

1. Snoepie. Daagliks op skooldae voor skool, tydens eerste pouses en na skool

2. Klerebank. Donderdae vanaf 11:00 tot 13:00

 

By voorbaat dank vir u positiewe bydrae